domenica 16 agosto 2009

S'artista

Ddhu scis ca ses meda bravu diaberu
cun cussa precisioni de sa pinna
sa manu non si movit de una sinna,
po fintzas s'arritratu parit beru
ses un'artista e deus t'at postu in donu
su sentimentu e duas manus de oru
cun d'u disegnu tocas d'ognia coru
e in noi ses capitau in su logu giustu
n'di podis aciapai po d'ogna gustu.

Nessun commento: